Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  28.09.2015р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ряполова Юлiя Романiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

24.09.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

4. Код за ЄДРПОУ

33770879

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 3739793 (056) 3739793

6. Електронна поштова адреса

rebus_ukraine@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.09.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№183 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

28.09.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

rebus_ukraine.proemitent.info

в мережі Інтернет

28.09.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.09.2015

звільнено

Директор

Гуржий Наталiя Анатолiївна

АЕ №361146
12.08.1996 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (далi – Товариство) повiдомляє, що вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 23.09.2015р. прийнято рiшення: 1. Звiльнити Гуржий Наталiю Анатолiївну (паспорт АЕ361146, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.08.1996р.) з посади директора Товариства на пiдставi її заяви за власним бажанням. Перебувала на данiй посадi 9 мiсяцiв. Вищезазначенi особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

23.09.2015

призначено

Директор

Ряполова Юлiя Романiвна

АН №504593
07.07.2006 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (далi – Товариство) повiдомляє, що вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 23.09.2015р. прийнято рiшення: 2. Призначити безстроково за сумiсництвом на посаду директора Ряполову Юлiю Романiвну (паспорт серiї АН №504593, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 07.07.2006р.) на пiдставi її заяви. Протягом останнiх 5 рокiв жодних посад не обiймала. Вищезазначенi особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO